ADTD thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 20/6/2013, ADTD chính thức công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty thực hiện phát hành 1.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 18/4/2013, Nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2013 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com