Đại hội đồng cổ đông

 
 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Mới)
 
01.  Thư Mời họp.  (08/03/2023)
02.  Giấy Ủy Quyền.(08/03/2023) 
 
 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2021 (Cập nhật & Bổ sung
 1. Thư mời họp; (28/05/2021)
 2. Giấy ủy quyền; (28/05/2021)
 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; (28/05/2021)
 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; (28/05/2021)
 7. Báo cáo tiểu ban kiểm toán; (28/05/2021)
 8. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; (28/05/2021)
 9. Tờ trình: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; (28/05/2021)
 10. Tờ trình: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; (28/05/2021)
 11. Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (28/05/2021)
 12. Tờ trình: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (28/05/2021)
 13. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; (28/05/2021)
 14. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty; (28/05/2021)
 15. Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (28/05/2021)
 16. Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (28/05/2021)
 17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 18. Mẫu thẻ biểu quyết; Mẫu phiếu biểu quyết; (28/05/2021)
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2020 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2019
 
=====================================================
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2014
Tài liệu ĐHCĐ năm 2013
 
 =
   

 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: