Đại hội đồng cổ đông

 
 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Mới)
 1. Thư Mời họp  (01/06/2024)
 2. Giấy Ủy Quyền  (01/06/2024)
 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  (01/06/2024)
 4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  (01/06/2024)
 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.  (01/06/2024)
 6. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.  (01/06/2024)
 7. Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2023. (01/06/2024)
 8. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. (01/06/2024)
 9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.  (01/06/2024)
 10. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022. (01/06/2024)
 11. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (01/06/2024)
 12. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị. (01/06/2024)
 13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (01/06/2024)
 14. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (01/06/2024)
 15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  (01/06/2024)

 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 
01.  Thư Mời họp.  (08/03/2023)
02.  Giấy Ủy Quyền.(08/03/2023) 
 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2021 (Cập nhật & Bổ sung
 1. Thư mời họp; (28/05/2021)
 2. Giấy ủy quyền; (28/05/2021)
 3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; (28/05/2021)
 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; (28/05/2021)
 7. Báo cáo tiểu ban kiểm toán; (28/05/2021)
 8. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; (28/05/2021)
 9. Tờ trình: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; (28/05/2021)
 10. Tờ trình: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; (28/05/2021)
 11. Tờ trình: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (28/05/2021)
 12. Tờ trình: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (28/05/2021)
 13. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; (28/05/2021)
 14. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty; (28/05/2021)
 15. Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (28/05/2021)
 16. Tờ trình: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (28/05/2021)
 17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; (28/05/2021)
 18. Mẫu thẻ biểu quyết; Mẫu phiếu biểu quyết; (28/05/2021)
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2020 
 
 
 
Tài liệu họp đại hội cổ dông năm 2019
 
 
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2018
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
 
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015
 
Tài liệu ĐHCĐ năm 2014
Tài liệu ĐHCĐ năm 2013
 
 =
   

 

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ


Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM
ĐT:  (+84.8) 6275 4816 - Fax: (+84.8) 3822 6826
Email: info@adtdgroup.com - www.adtdgroup.com
: